Projekt ustawy Mieszkanie dla Młodych

Art. 14.

1. W przypadku, gdy nabywca lokalu mieszkalnego, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lokalu mieszkalnego:

1) dokonał zbycia prawa własności lub współwłasności tego lokalu mieszkalnego;

2) wynajął lub użyczył ten lokal mieszkalny innej osobie;

3) dokonał zmiany sposobu użytkowania tego lokalu mieszkalnego w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych;

4) uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, z wyłączeniem uzyskania tych praw w drodze spadku lub w związku z zawarciem przez nabywcę lokalu mieszkalnego związku małżeńskiego, – część finansowego wsparcia udzielonego nabywcy lokalu mieszkalnego podlega zwrotowi do Funduszu Dopłat w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60.

2. Wysokość zwrotu określa się na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Zwrot środków, o których mowa w ust. 1, dokonywany jest za pośrednictwem instytucji kredytującej.

4. Nabywca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do pisemnego poinformowania instytucji kredytującej o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego wystąpienia.

5. Nabywca lokalu mieszkalnego w terminie 60 dni od wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1, wpłaca środki z tytułu zobowiązania zwrotu części finansowego wsparcia na rachunek instytucji kredytującej wskazany w tym celu w umowie, o której mowa w art. 10 ust. 9.

6. Nabywca lokalu mieszkalnego, który nie poinformował instytucji kredytującej o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1, jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu na rachunek instytucji kredytującej wskazany w tym celu w umowie, o której mowa w art. 10 ust. 9, kwoty, o której mowa w ust. 1, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wystąpienia zdarzenia, z którym przepisy ustawy wiązały obowiązek złożenia stosownej informacji.
________________________________________

Punkt 4) chyba można obejść kupując następne nieruchomości np. na spółkę, lub jakieś inne ‚ciało’ którego ja jestem tylko prezesem/współudziałowcem, czyż nie?
Punkt 3) czy można np. przekształcić mieszkanie na hotel i podpisać z najemcą/współnajemcą ‚prawo korzystania z budynku’? Inaczej sformułuję pytanie: jakiego rodzaju ‚zmianę sposobu użytkowania’ mogę dokonać aby było to zgodne z MDM?
 
Sławku, byłbym bardzo rad, gdybyś zechciał opublikować tego maila na fridomia.pl, tak aby więcej ludzi mogło dołączyć się do dyskusji z pomysłami. 
 
Serdeczne pozdrowienia,
Krzysiek